หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรากิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงานจากโรคร้ายๆ วัยทำงาน          ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน lifestyle ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงานจากโรคร้ายๆ วัยทำงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี โดยมีเรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายสมเจตน์ ไตรรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ เข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้เรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในประชากรกลุ่มวัยทำงานให้ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน กระตุ้นส่งเสริมให้คนวัยแรงงานมีสุขภาพดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
สืบเนื่องจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2561 พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทย มีประชากรวัยแรงงานจำนวนประมาณ 56 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 68.3 และจากข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความรุนแรงและสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย ในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 86,278 ราย เสียชีวิตรวม 570 ราย โดยในจำนวนนี้ เป็นการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมจากการทำงานจำนวน 15 ราย นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ยังพบว่าปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการฆ่าตัวตาย ดังนั้นทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยที่มีประชาชน ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า ในห้างสรรพสินค้า ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทีมเพื่อนข่าวชลบุรี

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th