หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564          ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี นายกองเอก ชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้
ทั้งนี้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 จึงถือเป็น “วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” โดยในปีนี้ครบรอบ 67 ปี ได้มอบนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในคราวพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มแข็งและจริงจัง
โดยในพิธี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และขอขอบคุณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา นำทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th