หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราคณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรีได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับจังหวัด

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับจังหวัด โดยรางวัลนี้ เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็น ที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th