หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราโครงการอบรมเครือข่ายแกนนำสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567          ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าพบปะให้ความรู้เพิ่มเติม กับ อสม.ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายแกนนำสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ดูแลประชากรในพื้นที่ ได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งชุมชนเขตเมืองและเขตชนบท พร้อมทั้งเป็นพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนเป็นการผลิตและพัฒนาประชาชน ให้เป็นเครือข่ายแกนนำสุขภาพ ในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
สืบเนื่องในปัจจุบัน อำเภอเมืองชลบุรี ยังขาดเครือข่ายแกนนำสุขภาพหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับจำนวนหลังคาเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ มีผลทำให้บ้านเรือนดังกล่าวขาดแกนนำสุขภาพให้การดูแล และในส่วนที่มีอยู่ก็เกินอัตราที่กำหนดไว้ คือ แกนนำสุขภาพ 1 คน ดูแล 20 หลัง หรือไม่เกิน 40 หลังคาเรือนในเขตเมือง ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอเมืองชลบุรี จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 245 คน เป็น อสม.ใหม่ 212 คนและทดแทน 33 คน


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th