หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

ม.ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมลุยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี     สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ความรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพิ่มประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง เทคนิคและการสอน Active Learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี พร้อมทีมวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติ ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) รูปแบบการจัดการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีทั้งการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning ในบางหน่วยการเรียนรู้หรือเฉพาะบท และจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning ทั้งรายวิชา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningจะนำเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสานโดยอาจารย์ผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลัก เทคนิครองในการสอนแต่ละครั้งการประเมินผลผู้เรียนผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) และประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีลักษณะเด่นร่วมกันคือ การใช้ Social Media หรือ New Media มาเป็นสื่อการสอน ช่องการการติดต่อสื่อการกับนักศึกษา และช่วยเสริมในเนื้อหาที่ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจอาทิ การใช้ Facebook Web Blong และ e –Learning เป็นต้น โดยสามารถอธิบายเป็นแผนภาพรูปแบบการจัดการสอนแบบ Active Learning วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. - 20.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ////อนุพัฒน์ เพชรอำไพ(โบ๊ท) สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี


 

> ตำรวจ สภ.คลองกิ่ว วางอาวุธปืน หันมาจับตะหลิว เปิดโรงครัวไข่เจียวปันสุข

> ร้องสื่อ คนมักง่ายเอาเปลือกทุเรียนและผลไม้มาทิ้งริมถนน

> ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

> นายกวิทยา มอบเงิน กองทุน “ชลบุรีต้องรอด” สนับสนุน กอ.รมน.จว.ชบ.

> ฤทธิ์พายุฤดูร้อน ถล่มบ้านเรือนเสียหายกว่า 20 หลังคาเรือน

 
———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th